Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Harmonogram inwestycji

Jeszcze przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, Inwestor wspólnie z władzami gminy - na podstawie konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami gminy Żukowo - uznali, że stacja elektroenergetyczna zostanie wybudowana w terenie zalesionym, w południowej części gminy Żukowo. Nowo wybudowana stacja zostanie połączona z linią 400 kV Gdańsk Błonia – Żarnowiec 6 kilometrowym odcinkiem linii przesyłowej.


Tak ważne inwestycje powinny znaleźć się w dokumentach planistycznych gmin. Rozpoczynają się procedury zmiany studiów i uchwalenia miejscowych planów. Procesowi temu towarzyszą konsultacje z mieszkańcami. W ich toku rozpatrywane są ewentualne uwagi zgłaszane do projektów dokumentów (studium i planu). Przyjęcie studium i planu miejscowego kończy fazę procedur planistycznych. Zgodność podjętych uchwał sprawdza jeszcze wojewoda. Ważnym elementem niezbędnym do rozpoczęcia budowy jest uzyskanie tzw. decyzji środowiskowej. Wydanie takiego dokumentu dla stacji elektroenergetycznej i linii 400 kV jest poprzedzone szczegółową i długotrwałą procedurą oceny jej oddziaływania na środowisko. Już sam projekt stacji i linii podlega wnikliwej weryfikacji, której dokonuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Ponieważ krótki odcinek linii przechodzić będzie również przez nieruchomości prywatnych właścicieli, Wykonawca przeprowadzi z nimi rozmowy, których celem będzie uzyskanie zgody na budowę linii. Szczegóły tego procesu opisano tutaj.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna