Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy stacja będzie bezpieczna dla otoczenia?

Tak. Stacja zostanie zaprojektowana zgodnie ze wszystkimi przepisami określającymi dopuszczalny poziom oddziaływania na otoczenie. Mimo rozbudowy, oddziaływanie stacji nie zmieni się. W jej sąsiedztwie nie zwiększy się ani poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego, ani poziom hałasu. Aby to potwierdzić, po zakończeniu prac budowlanych, a przed oddaniem stacji do eksploatacji, przeprowadzone zostaną pomiary, które zweryfikują zgodność zrealizowanego zadania z obowiązującymi przepisami.

 

Czy budowa stacji będzie uciążliwa dla otoczenia?

Podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, wykorzystanie sprzętu budowlanego wiąże się z okresowym zwiększeniem poziomu hałasu oraz natężenia ruchu na drogach dojazdowych do obiektu. Warto jednak podkreślić, że całość prac prowadzona będzie na terenie przyszłej stacji, zatem ich odczuwalność dla otoczenia będzie minimalna.

 

Czy dłuższe przebywanie pod linią jest bezpieczne?

Tak. W miejscach dostępnych dla ludzi dopuszczalne natężenie pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz – czyli takiego, z jakim mamy do czynienia w przypadku linii przesyłowych – wynosi 10 kV/m. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jest to 1 kV/m. Z kolei natężenie pola magnetycznego nie może przekroczyć 60 A/m. Poziomy pól dla projektowanej linii będą poniżej tych poziomów.

 

W jakiej odległości od siebie będą stały słupy?

Standardowo rozpiętości przęseł pomiędzy słupami będą wynosić około 350 - 450 m. Zależy to przede wszystkim od ukształtowania i zagospodarowania terenu. Może się zdarzyć, że odległości między słupami będą na określonych odcinkach większe lub mniejsze.

 

Czy wypasanie zwierząt pod linią jest bezpieczne?

W Europie jest ponad 100 000 km takich linii. Wiele z nich pracuje od kilkudziesięciu lat. W większości znajdują się na terenach rolniczych, a widok stada krów pasącego się bezpośrednio pod linią jest powszechny. Przez wszystkie te lata nie stwierdzono żadnego wpływu linii na zwierzęta i ich zachowanie. Zatem wypasanie zwierząt pod linią jest bezpieczne.

 

Czy po ustanowieniu służebności przesyłu i wybudowaniu linii Inwestor staje się właścicielem gruntu w pasie technologicznym?

Nie. Dzięki służebności przesyłu właściciel linii – PSE S.A. – uzyska jedynie ograniczone prawo do korzystania z gruntów pod linią w związku z jej budową i eksploatacją. Służebność przesyłu ustanawiana jest w formie aktu notarialnego, ale nie ma to nic wspólnego z przeniesieniem własności. Potwierdzić to może każdy notariusz.

 

Jakie ograniczenia zostaną nałożone na właścicieli działek pod linią?

Ograniczenia dotyczą wyłącznie pasa technologicznego, a więc 70 m (2 x 35 m od osi linii). W jego obrębie zabronione jest wznoszenie budynków mieszkalnych i sadzenie wysokich drzew. Jednak poza granicą pasa nie ma żadnych ograniczeń w użytkowaniu działek.

 

Czy rodzaj działek zmienia się po wybudowaniu linii?

Nie, jeśli teren pod linią ma przeznaczenie rolne, to nawet po wybudowaniu linii nie ulega to zmianie. Nie ma takiej potrzeby, nie ma przesłanek. Działka rolna może być wykorzystywana dokładnie tak samo, jak przed budową.

 

Komu i za co przysługuje wynagrodzenie?

Do wynagrodzenia uprawnieni są wszyscy właściciele, przez których działki przechodzić będzie pas technologiczny. Wysokość kwoty zależna będzie od powierzchni działki objętej tym pasem, rodzaju działki, klasy gruntu. Dodatkowe odszkodowania otrzymają wszyscy właściciele działek, na których zostaną zlokalizowane słupy.

Wynagrodzenie wypłacane będzie w dwóch ratach: pierwsza trafi do właściciela po zawarciu umowy, druga – po podpisaniu aktu notarialnego.

 

Czy wynagrodzenia obejmą szkody związane z budową linii?

Nie. Rekompensaty za ewentualne straty powstałe podczas budowy i eksploatacji linii będą regulowane osobno. Nie da się ich wycenić dziś, bo nie wiadomo kiedy dokładnie rozpocznie się budowa, czy pola będą wtedy obsiane (i wówczas rekompensaty będą wyższe), czy może będzie już po zbiorach i wówczas Wykonawca będzie musiał jedynie zapłacić za rekultywację terenu.

 

Pojawiają się głosy, że linie mają szkodliwy wpływy na zdrowie ludzi. Czy to prawda?

Nie. Linie przesyłowe funkcjonują niedaleko zabudowy od dziesiątek lat, a żadna licząca się instytucja naukowa nie potwierdziła dotychczas ich negatywnego wpływu na zdrowie. W samej Polsce pracuje ponad 14 000 km linii najwyższych napięć. Warto dodać, że linia 400 kV budowana jest z poszanowaniem rygorystycznych norm środowiskowych.

 

Czy nie da się poprowadzić tej linii kablem, pod ziemią?

W przypadku budowy linii przesyłowych nie stosuje się takiej technologii. Zdarzają się bardzo krótkie odcinki kablowe, np. przy wprowadzaniu linii do stacji na terenach miejskich o bardzo gęstej zabudowie, jak np. w Berlinie.

 

Czy to prawda, że słupy energetyczne ściągają pioruny?

Nie. Miejsce uderzenia pioruna jest losowe. Nowoczesne linie najwyższych napięć wyposażone są w przewody odgromowe, co chroni je przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Obecność przewodów odgromowych umieszczonych nad przewodami fazowymi powoduje, że przed wyładowaniami atmosferycznymi chroniony jest również obszar o szerokości kilkudziesięciu metrów wzdłuż całej linii napowietrznej.
INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna