Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Ponad 232 mln zł z UE na budowę infrastruktury przesyłowej na Pomorzu

17 marca 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła przyznanie ponad 232 mln zł wsparcia ze środków Unii Europejskiej dla projektu „Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym”. Realizowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne inwestycja jest niezbędnym elementem transformacji energetycznej Polski. Dzięki nowej infrastrukturze przesyłowej możliwe będzie wyprowadzenie mocy z planowanych lądowych i morskich farm wiatrowych.

 

W ramach projektu budowana jest dwutorowa linia 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo, która przebiega przez obszar 11 gmin województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Powstaje także dwutorowa linia 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, której trasa przebiega przez cztery gminy województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Łączna długość obu linii wyniesie ok. 190 km. Projekt obejmuje również budowę stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń oraz stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo.

 

Ze względu na znaczenie linii i stacji elektroenergetycznych wchodzących w skład przedsięwzięcia, inwestycja ta znajduje się na Liście Projektów Strategicznych.

 

Całkowita wartość tych inwestycji wynosi 1 022 350 128,74 zł, a dofinansowanie z funduszy europejskich to 232 748 229,80 zł. Wsparcie będzie pochodziło z Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 1.1.2. Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE.

 

Nowa infrastruktura elektroenergetyczna na Pomorzu odpowiada na wyzwania związane z transformacją polskiej energetyki. Stworzy warunki do wyprowadzenia mocy z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, poprzez umożliwienie podłączenia planowanych morskich i lądowych farm wiatrowych. Jednocześnie, rozwój sieci najwyższych napięć na Pomorzu, gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej dla tego regionu.

 

PSE rozpoczęły realizację tej inwestycji w 2013 roku. Zgodnie z harmonogramem infrastruktura powstająca w ramach projektu ma zostać oddana do eksploatacji jeszcze w tym roku.

 



INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna