Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń
wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia

 

Rozmowa z projektantem linii i stacji elektroenergetycznej

Rozmowa z Panem Dariuszem Czeremuszkinem, projektantem.

 

Dlaczego budujecie Państwo nową stację elektroenergetyczną?

Nasza inwestycja jest niezbędna, aby poprawić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w województwie pomorskim. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – właściciel istniejącej sieci przesyłowej – zleciły nam to zadanie, gdyż wybudowana w ramach naszego projektu nowoczesna stacja elektroenergetyczna pozwoli na przesyłanie energii elektrycznej z innych regionów naszego kraju. Do SE Gdańsk Przyjaźń energia elektryczna będzie przesyłana dwiema budowanymi właśnie liniami 400 kV: Grudziądz – Pelpin – Gdańsk Przyjaźń oraz Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo.


Jaki jest zakres planowanej inwestycji?

W ramach naszego zadania wybudowana zostanie nowa Stacja Elektroenergetyczna 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń. Ta część inwestycji obejmuje m.in.:

  • budowę napowietrznej rozdzielni 400 kV składającej się z 6 pól,
  • budowę budynku stacyjnego w którym zlokalizowane zostaną urządzenia zabezpieczające elementy stacji i sterujące prawidłową pracą stacji,
  • budowę  budynku potrzeb własnych stacji, w którym zlokalizowane zostaną urządzenia zasilające elementy układu potrzeb własnych,
  • budowę układu dróg wewnętrznych,
  • budowę ogrodzenia terenu stacji,
  • budowę drogi dojazdowej.

Teren przewidziany pod stację będzie umożliwiał późniejszą jej rozbudowę o kolejne pola rozdzielni 400 kV oraz o rozdzielnię 110 kV zgodnie ze standardami Inwestora.

W ramach naszej inwestycji wybudowane zostanie też wprowadzenie linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia, ok. 6 km linii połączy SE Gdańsk Przyjaźń z linią 400 kV Gdańsk Błonia – Żarnowiec.

Ponadto, realizowane przez nas zadanie obejmuje również demontaż istniejącej linii 220 kV, na odcinku od słupa 289 do słupa 296.


W jaki sposób wyznaczono lokalizację nowo budowanej stacji i trasę linii od stacji Gdańsk Przyjaźń do linii Gdańsk Błona - Żarnowiec?

Lokalizacja stacji została ustalona przed rozpoczęciem naszego kontraktu. O tym, gdzie zostanie wybudowana stacja i linia, zadecydowali tak naprawdę mieszkańcy gminy Żukowo. Polskie Siecie Elektroenergetyczne, wspólnie z władzami gminy, przeprowadziły analizę opcji dotyczącą lokalizacji nowej stacji. Podczas konsultacji bardzo dużą wagę przykładano do kwestii społecznych, związanych z istniejącą w gminie zabudową. Za najlepszą lokalizację uznano zalesione tereny w południowej części obrębu Przyjaźń. To oznacza, że stacja będzie oddalona od najbliższej zabudowy o ok. 700 m.

Zarówno stacja, jak i linia zostały uwzględnione w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żukowo, które zostało przyjęte uchwałą Rady Miejskiej, w październiku 2015 r.


Czy nie ma możliwości poprowadzenia tego krótkiego odcinka linii tak, aby nie przechodziła ona przez prywatne działki?

Niestety nie sposób tak wytyczyć trasę linii, aby przechodziła tylko przez działki państwowe. Generalnie bardzo staramy się tak poprowadzić trasę aby przechodziła głównie przez użytki rolne i jak najdalej od istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Bardzo chcemy, aby lokalizacja linii była jak najmniej uciążliwa dla właścicieli nieruchomości, np. słupy staramy się lokalizować blisko granic działek, tak aby nie utrudniać prac polowych.


Czy na proponowanej przez Państwa trasie linii można wprowadzać jakieś zmiany?

Nasi projektanci i planiści starają się tak zlokalizować trasę linii, aby była ona jak najmniej uciążliwa. Końcowy projekt trasy linii jest zawsze efektem rozmów z władzami samorządowymi, planistami, leśnikami, specjalistami od ochrony przyrody, itd. W ramach naszych prac spotykamy się z mieszkańcami. Jeśli w którymś miejscu uznajemy wspólnie - czy to z władzami, czy z mieszkańcami - że istnieje jakaś lepsza opcja dotycząca lokalizacji trasy i jest ona możliwa do technicznej realizacji, to oczywiście rozważamy taką ewentualność. Pamiętajmy jednak, że nie chodzi jedynie o to, aby przesunąć linię na działki naszych sąsiadów.


Czy ta linia będzie bezpieczna dla ludzi i środowiska?

Tak. Należy podkreślić, że prawo w Polsce jest bardzo restrykcyjne. Zarówno stacja, jak i linia zaprojektowane i wybudowane zgodnie z przepisami nie będą oddziaływać negatywnie ani na środowisko, ani na zdrowie i życie ludzi. Konstrukcje słupów będą posadowione na dużych żelbetowych lub palowych fundamentach. Co ważne, wytrzymałość słupów będzie testowana pod kątem dużych obciążeń. Konstrukcje będą też przechodzić pełne badania na tzw. stacji prób. Zapewniam, że są Państwo bezpieczni.
INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna